“World Lung” หนุน สสส. ผลิตสื่อฯ ทำงานสุขภาพเชิงรุก

มูลนิธิฯ ปอดโลก หนุน สสส. ผลิตสื่อฯ กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมประชาชน ร่วมสร้างแนวทางขับเคลื่อนงานสุขภาพเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา คณะผู้แทนจาก มูลนิธิโรคปอดโลก นำโดย นายสตีเฟ่น ฮามิล ผู้อำนวยการด้านนโยบายและการสื่อสาร นางซานดร้า มูลลิน รองประธานอาวุโสด้านนโยบายและการสื่อสาร และนางเมโก เลียน ผู้จัดการโครงการด้านนโยบายและการสื่อสาร เยือน สสส. พร้อมร่วมประชุมเวิร์กชอปกับ สำนักสื่อสารการตลาด ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตสื่อรณรงค์ในเคมเปญต่างๆ ให้มีผลโน้มน้าวให้สังคมไทยเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ

นางซานดร้า มูลลิน รองประธานอาวุโสด้านนโยบายและการสื่อสาร ร่วมแลกเปลี่ยนถึงกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการรณรงค์ว่า  อันดับแรกคือควรจะต้องสะท้อนความเข้าใจของปัญหาหรือประเด็นนั้นๆ แก่กลุ่มเป้าหมายให้ได้ชัดเจน จากนั้นเลือกการใช้ช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสม เพื่อที่ว่า แม้มีงบประมาณไม่มากนัก แต่ก็สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ข้อความที่ใช้ควรเป็นถ้อยคำง่ายๆ ไม่ซับซ้อน แต่ให้คุณค่า และเตือนให้คนฉุกคิด ซึ่งขั้นตอนนี้ จะทำได้ก็ต่อเมื่อรู้ชัดแล้วว่า การรณรงค์ครั้งนั้นๆ มีใครเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพราะยิ่งเรารู้ว่าเป้าหมายคือใคร ก็จะยิ่งทำให้สารที่เราต้องการส่งออกไป เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น”

โดยหลักการสื่อสารที่สำคัญ ผู้เชี่ยวชาญงานด้านนโยบายและการสื่อสาร แนะนำให้ใช้หลัก SMART คือ เจาะกลุ่มเฉพาะ (Specific) วัดผลได้ (Measurable) เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (Achievable) ตรงประเด็น (Relevant) กำหนดระยะเวลาที่แน่นอน (Time-bound)

ด้าน ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ข้อมูลว่า ที่ผ่านมา สสส. มีจัดทำสื่อเพื่อการรณรงค์มาโดยตลอด การร่วมเวิร์กชอปในครั้งนี้ จึงเป็นความร่วมมือที่จะเสริมแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ ว่า สสส. จะมีแนวทางการใช้มีเดียแคมเปญทำงานให้ดีขึ้น และมีแนวทางในการพัฒนาสื่อเพื่อการรณรงค์อย่างไร

“ก้าวที่เป็นประเด็นสำคัญของการทำสื่อรณรงค์จากนี้ไปคือ การเชื่อมโยงให้ทำงานสอดคล้องกับหลัก 3 เหลี่ยมเคลื่อนภูเขาให้ได้มากยิ่งขึ้น เพราะที่ผ่านมา การจะใช้สื่อเพื่อการรณรงค์ ของ สสส. มี 2 เหตุผลใหญ่ๆ คือ 1)การโน้มน้าวให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior change persuasion) และ 2)สนับสนุนนโยบายที่จะขับเคลื่อน ซึ่งที่ผ่านมา สสส. ทำได้ดีในส่วนของการโน้มน้าวให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรม แต่ยังมีส่วนน้อยในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย” ดร.นพ.บัณฑิต ให้ข้อมูล/ขอบคุณ สสส.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *