ชวนคนไทยตรวจ “ไวรัสตับ” ป้องกันมะเร็ง พบมีเชื้อ 1 ใน 12 คน

อย่าปล่อยให้ปลวกกินตับ!! สธ.ชวนคนไทยตรวจคัดกรอง “ไวรัสตับอักเสบ” รู้เร็ว รักษาได้ ห่างไกลมะเร็งตับ ห่วงคนมองเป็นเรื่องไกลตัว ไม่แสดงอาการ ทั้งที่คนไทยอาจมีเชื้อถึง 1 ใน 12 คน

ที่สถาบันบำราศนราดูร นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวสัปดาห์รณรงค์ตับอักเสบโลก “ตรวจเร็ว รักษาได้ ห่างไกลมะเร็งตับ” ซึ่งตรงกับวันที่ 28 ก.ค. ของทุกปี ว่า สธ. ให้ความสำคัญกับโรคไวรัสตับอักเสบ เนื่องจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นสาเหตุสำคัญของโรคตับแข็งและมะเร็งตับ ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับต้นๆ ในคนไทย โดยทั่วไปไวรัสตับอักเสบมี 5 ชนิด ได้แก่ ชนิด เอ บี ซี ดี และ อี แต่โรคไวรัสตับอักเสบที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในไทย และประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบี และ ซี เห็นได้จากผลการสำรวจขององค์การอนามัยโลก ที่พบว่า มีประชากรกว่า 325 ล้านคนทั่วโลก ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หรือ ซี และมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบดังกล่าวถึง 1.34 ล้านรายต่อปี
นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า ส่วนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก สำหรับประเทศไทยคาดว่า มีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ประมาณ 2.2 – 3 ล้านคน ผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังประมาณ 300,000 – 700,000 ราย ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินนโยบายเพื่อป้องกันควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการติดเชื้อ ลดการป่วยตาย และลดจำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับ ผ่านมาตรการต่างๆ อย่างบูรณาการ นอกจากนี้ ยังได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไวรัสตับอักเสบ พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบทางยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไวรัสตับอักเสบ โดยมีเป้าหมายลดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี และให้ผู้ป่วยโรคนี้ สามารถเข้าถึงการรักษาเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2564
นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า สำหรับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี จะคล้ายกับไวรัส HIV คือ สามารถติดต่อผ่านทางเลือดและสารคัดหลั่ง การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัย และติดต่อจากแม่สู่ลูก ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบส่วนใหญ่มักไม่มีอาการ ทำให้ผู้ติดเชื้อมักไม่ทราบว่าตนติดเชื้อแต่จะทราบอีกทีก็เมื่อเริ่มมีอาการรุนแรง หรือเป็นตับแข็งและมะเร็งตับแล้ว ซึ่งล่าช้าเกินไป ความรู้ความเข้าใจของประชาชนจึงมีความสำคัญต่อการป้องกันควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงได้จัดสัปดาห์รณรงค์ตับอักเสบโลก ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ “ตรวจเร็ว รักษาได้ ห่างไกลมะเร็งตับ” โดยประชาชนสามารถขอรับการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบี และ ซี ได้ฟรี ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 104 แห่ง ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *